Sakkyndig bistand til advokater

Sakkyndig bistand til advokater

Men vår kompetanse og erfaring vil vi kunne bidra i saker hvor det er forhold knyttet
til f.eks. mangler ved avhending av fast eiendom, uenighet knyttet til forståelse av
regelverk og tekniske løsninger, gammelt regelverk, uklarheter ved forståelse av
bygningstekniske løsninger, hva som kan forventes ut i fra normal byggeskikk og
alder m.m.

Kontakskjema