Byggelånsoppfølging

På vegne av utlånsinstitusjon/bank utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass.

Her følger vi opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter. Långiver/banken kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar vi oss ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen.

Långiver er den som kan sette krav til vår tilsynsjobb. Kravene kan blant annet innebefatte:

  • Antall befaringer vi skal ta på byggeplassen
  • Vurdere kalkyler/kostnadsoverslag
  • Gi forhåndsvurdering av prosjektets økonomi
  • Vurdering av om det er samsvar mellom midler som utbetales over byggelånskonto og den verdi som er tilført prosjektet
  • Gjennomgang og godkjenning av relevant dokumentasjon i byggesaken
  • Kontrollere at entreprenørens styringssystemer i henhold til Plan- og bygningsloven brukes aktivt
  • Vurdere om bevilget beløp er tilstrekkelig for å fullføre prosjektet
  • Påse at forutsatte tidsrammer holdes

Kontrollen: 

Normalt vil byggeplassbesøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenører. Rapportens omfang avhenger av prosjektets kompleksitet og avtales med banken ved oppstart av oppdraget. Vesentlige endringer i fremdrift og tillegg blir straks rapportert til banken.

Alle utbetalinger over byggelånet skal på forhånd signeres av kontrolløren, som en attestasjon på at bankens krav er ivaretatt.

Dokumenter som må fremlegges:  I forbindelse med byggelånskontroll vil normal dokumentasjon til byggelånskontrolløren være tegninger, budsjett, kontrakter, fremdriftsplan og betalingsplan.

Habilitet og lojalitet: Byggelånskontrolløren skal ha et fritt uavhengig forhold til kunden, entreprenørene og banken.Et hvert avvik skal tas opp med kunden og banken. Utvidet engasjement for kunden, banken, eller andre som har interesser i prosjektet kan bare inngås etter skriftlig samtykke fra banken og tiltakshaver.

© Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS
Utviklet av:
pencilphone-handset