Skadetaksering

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen

Vi i Polartakst.no har spesiell kompetanse på dette feltet. Våre skadetakstmenn møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. 

Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med skadespesialister tilknyttet Norsk takst, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra Norsk takst gir god trygghet for et riktig resultat.

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. En rekke takstmenn i Norsk takst inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.
© Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS
Utviklet av:
pencilphone-handset